תנאי שימוש באתר

אנא קרא בעיון תנאים אלה לפני שתשתמש באתר. תנאים אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך המשפטיות, לרבות סעדים.

1. הודעה משפטית

אתר זה מופעל על ידי חברת תלתנית, ייעוץ שירותים והשקעות בע"מ (להלן:"תלתנית"), שמשרדה הרשום נמצא ברח' יצחק שדה 28, תל אביב, ישראל. מובהר כי השימוש בלשון זכר בנוסח בעברית של ככל שתקנון זה הוא לצרכי נוחות בלבד, ולשון זכר – גם לשון נקבה במשמע.

2. קבלה

השימוש באתר, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנו ממליצים מאוד, להקפיד ולעיין בתקנון, מאחר ועצם השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. השימוש באתר, כפוף, כמובן, גם לכל הוראות הדין.

3. אבטחה ווירוסים

יישמנו תכונות טכנולוגיות ואבטחה סבירות, כמו גם הנחיות פנימיות, כדי להגן על פרטיות המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית או שימוש לא נכון.

אמנם אנו עושים את מירב המאמצים להבטיח שהמידע שלך מאובטח במערכת שלנו, אך לא ניתן להבטיח שהעברת נתונים  באינטרנט תהיה מאובטחת לחלוטין. כתוצאה מכך, איננו יכולים להבטיח את ביטחונם של מידעים שתעביר אלינו, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ושימושך באתרנו הוא ראיה להסכמתך לסיכון אפשרי זה.

נקטנו צעדים בכדי להבטיח שהאתר נקי מוירוסי מחשב ורכיבים מזיקים אחרים. עם זאת, עליך להתקין ולתחזק תוכנות אנטי-וירוס ותוכנות מגן אחרות בהתקנים מהם אתה ניגש לאתר ומשתמש בו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובכל חלק אחר בתנאים אלה, לא תהיה לנו כל אחריות בגין וירוסי מחשב או תוכנות מזיקות או הרסניות אחרות שאתה עלול להוריד מהאתר.

4. פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך האישית. אתה רשאי להשתמש באתר מבלי למסור מידע אישי כלשהו על עצמך למעט מידע אישי כזה שתמסור באופן ספציפי ובמודע. אם נבקש ממך לספק מידע אישי כלשהו, נודיע לך אם וככל שיהא בכוונתנו להשתמש במידע זה. לא נאסוף, נשתמש או נחשוף מידע זה ללא הסכמתך, ולא נשתמש או נחשוף מידע זה למטרות אחרות ללא הסכמתך.

5. זכויות קנייניות

אתר זה, ארגון ועיצובו, וכל המידע, התמונות, הגרפיקה, הטקסט, הווידאו, האודיו, התמונות והחומרים האחרים באתר (להלן כל אלה "התוכן") מוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים רשומים וזכויות קנייניות אחרות, כולם שבבעלותנו או שיש לנו הזכות להשתמש בהם.

אתה רשאי להוריד מידע מהאתר לשימושך האישי או למטרות עסקיות שלך בשיתוף עם תלתנית (ובכפוף לכל הסכמים אחרים שיש לך עם תלתנית), אך אינך רשאי להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, לפרסם, להעביר, להציג, למסגר בעמוד אינטרנט אחר, לבצע, להפיץ, לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהתוכן ללא הסכמתנו ואישורנו מראש ובכתב.

אינך רוכש זכויות בעלות על תוכן כלשהו על ידי גישה לאתר או שימוש בו, ופרסום התוכן שלנו באתר אינו ויתור על כל זכות בתוכן זה או בו.

6. סימני מסחר

בבעלותנו שמנו, הלוגו וכל שאר סימני המסחר והשמות המסחריים שלנו המופיעים באתר. אלא אם כן צוין אחרת, כל שאר סימני המסחר המופיעים באתר או במוצרים הם בבעלות צדדים שלישיים (כגון לקוחותינו) והשימוש בהם הוא באישור.

7. קישורים

כל האתרים המקושרים מהאתר שלנו אינם בשליטתנו, והגישה אליהם היא באחריות המשתמש בלבד. אין ולא תהיה לנו כל אחריות על אתרים מקושרים אלה או על תוכנם. אנו מספקים את כל הקישורים הללו לנוחיותכם בלבד; הם אינם נתמכים על ידינו ואין לראות בקישור משום הפניה מצדנו.

8. שינויים

אנו רשאים להוסיף תכונות חדשות לאתר או לשירותים, להסיר תכונות קיימות מהאתר או מהשירותים, או לשנות את האתר, השירותים והתוכן באופן אחר, והכל ללא הודעה מוקדמת. אליך.

לא נהיה אחראים או אחראים לכל אי ביצוע, או עיכוב בביצוע, של איזה מהתחייבויותינו על פי תנאים אלה הנגרמים על ידי כח עליון. השבתת האתר או פעילות חלקית בו כתוצאה מכח עליון, תדחה או תאריך את המועד לקיום איזה התחייבות שלנו.

9. אירועים שאינם בשליטתנו

לא נהיה אחראים או אחראים לכל אי ביצוע, או עיכוב בביצוע, של כל התחייבותנו על פי תנאים אלה אשר נגרמת על ידי אירועים שאינם בשליטתנו הסבירה ("אירוע כוח עליון").

ההופעה שלנו נחשבת לתלייה לתקופה בה נמשך אירוע עליון, ונזכה להארכת זמן ההופעה למשך אותה תקופה. אנו נשתמש במאמצינו הסבירים בכדי לשים קץ לאירוע כוח עליון או למצוא פיתרון לפיו ניתן לבצע את חובותינו למרות אירוע הכוח עליון.

10. משוב כללי

משלוח הודעות, הערות, שאלות, הצעות או חומרים קשורים לתלתנית בשיטת תקשורת כלשהי המציעה או ממליצה על שינויים באתר, כל השירותים המוצעים באמצעות האתר, או תוכן (להלן "משוב") אז:

כל משוב כזה איננו, ולא ייחשב כמידע או רכוש חסוי או קנייני שלך; תלתנית תהא חופשיה להשתמש, ללא כל אזכור או זכות לתגמול, בכל רעיונות, ידע, מושגים, טכניקות או קניין רוחני אחר וזכויות קנייניות הכלולות במשוב לכל מטרה שהיא; ובמשלוח משוב כזה השולח מבין ומסכים כי תלתנית אינה מחויבת להשתמש, להציג, לשכפל או להפיץ רעיונות, ידע, מושגים או טכניקות כאלה הכלולים במשוב, ואין לשולח כל זכות לחייב אותנו לעשות זאת.

11. הצהרת אחריות

למעט כפי שמפורט במפורש בתנאים אלה, אתר זה, התוכן והשירותים ניתנים "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים " וללא מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע.

ככל שהחוק מתיר זאת לא תהיה לתלתנית כל אחריות למצג או התחייבות, בין אם מפורשים או משתמעים. תלתנית אינה מתחייבת כי השירותים או הפונקציות הכלולים באתר או הניתנים בו יהיו ללא הפרעה או נטולי שגיאות, כי פגמים יתוקנו, או שהאתר או השרת העומד לרשותו יהיו ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

המידע והתוכן הכלול באתר מוכנים על ידי תלתנית וניתנים למטרות מידע, ואנו מאמינים כי הם מדויקים. תלתנית אינה מתחייבת ואינה מציגה מצגים כלשהם בנוגע לשימוש או לתוצאות השימוש בתוכן כלשהו מבחינות שלמות, נכונות, דיוק, אמינות, שימושיות, עדכניות, אמינות או או כל בחינה אחרת.

בגלישה באתר אתה מאשר כי הגישה לאתר, לשירותים ולתכנים ולשימוש בהם יכול שלא תהיה נקייה מהפרעות, וכן שהאתר, השירותים והתוכן עשויים להכיל באגים, שגיאות, אי דיוקים או מגבלות אחרות, וכי האתר והשירותים יכול להיות שלא יהיה זמינים מעת לעת. גלישה באתר ושימוש בתוכן הם באחריותך המלאה והבלעדית.

12. הגבלת אחריות ושחרור

ככל שמתיר זאת הדין, תלתנית ונושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והנציגים שלה לא יהיו אחראים כלפיך או כל גורם אחר בגין נזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים או אגביים, אובדן רווחים, אובדן נתונים, הפרעה עסקית או נזקים אחרים הנובעים ישירות או בעקיפין מהשימוש שלך (או מחוסר יכולתך להשתמש) באתר, בשירותים או בתכנים, לרבות שימושך או הסתמכותך על כל מידע או תוכן אחר הכלול באתר או בשירותים; כל אי דיוק או מחדל במידע כלשהו או בתוכן או בשירותים אחרים הכלולים באתר או מסופקים בו, או שימושך או הסתמכותך באתרי צד שלישי כלשהם המקושרים לאתר.

ככל שמתיר זאת הדין, אתה משחרר את תלתנית ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והנציגים שלה מכל התביעות, הפעולות, ההתחייבויות והנזקים מכל סוג שהוא הנוגעים או נובעים מגישתך לשימושך (או מחוסר יכולתך לגשת ושימוש) באתר, בשירותים או בתוכן. אם למרות המגבלות המפורטות לעיל, תלתנית תהיה אחראית כלפיך כתוצאה מגישתך ושימוש (או חוסר יכולתך לגשת ולהשתמש) באתר, בשירותים או תוכן לפי תנאים אלה, מוסכם כי האחריות תוגבל לסכום הנמוך שבין (א) הנזק הישיר שלך (ב) או 100 שקלים.

13. פעילויות אסורות

אין לגלוש באתר ולהשתמש בשירותים לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או אסורה על פי תנאים אלה.

בנוסף, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולכל האיסורים האחרים המפורטים בתנאים אלה, אינך רשאי לעשות כל אחת מהפעולות הבאות בעת גישה או שימוש באתר או בשירותים:

  • להשתמש באתר או בשירותים בכל דרך העלולה לפגוע, להשבית, להכביד יתר על המידה, או לפגוע באתר או בשירותים או להפריע לשימוש והנאה של כל גורם אחר באתר או בשירותים;
  • להטריד בכל דרך שהיא לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, צ'אט, או על ידי שימוש בשפה מגונה, או פוגענית (כפי שנקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי);
  • להתחזות לאחרים, כולל עובד או נציג של תלתנית, או חברים או מבקרים אחרים באתר;
  • להעלות, להפיץ או לפרסם כל תוכן שהוא המשמיץ, מגונה, מאיים, פוגע בזכויות פרטיות או מהווה פרסום פוגעני, לא חוקי, או מתנגד בדרך אחרת, או שעשוי להוות או לעודד עבירה פלילית, להפר את זכויותיו של צד כלשהו או שעלול בכל דרך אחרת להפר חוק;

14. שיפוי

המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות את תלתנית ואת המנהלים שלה, נושאי המשרה, בעלי המניות, העובדים והנציגים שלה בשל כל נזק, הפסדים, הוצאות, נזקים ועלויות (כולל הוצאות משפט בפועל) הנובעים ישירות או בעקיפין מכל הפרה של תנאים אלה.

15.  שפה

תקנון זה מנוסח בעברית ובאנגלית, אולם הנוסח בעברית הוא הקובע.

16. חוק וסמכות שיפוט

תקנון זה והוראותיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סכסוכים הנובעים מהסכם זה או קשורים לו הם בסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב.

17. פרטי קשר

לקבלת מידע נוסף, אנא מלאו את הטופס מטה ונחזור אליכם בהקדם

About Our Stuff

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

צור קשר

פרטים ליצירת קשר

כתובת: העוגן 1, הרצליה
בניין המספנה, מרינה הרצליה 46551
טלפון: 09-9541358
נייד: 054-4422253
פקס: 09-9562714

צור קשר

פרטים ליצירת קשר

כתובת: העוגן 1, הרצליה
בניין המספנה, מרינה הרצליה 46551
טלפון: 09-9541358
נייד: 054-4422253
פקס: 09-9562714